Ceny transferowe – uzyskaj profesjonalną pomoc!

Źródło: http://dplm.pl/

Kancelaria Doradztwa Podatkowego DPLM wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów świadczy usługi w zakresie identyfikacji obszarów podlegających obowiązkowi dokumentacyjnemu oraz sporządzenia dokumentacji podatkowej dla transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Obsługa obejmuje również swym zakresem asystę podczas planowania przez Podatników transakcji przyszłych, polegającą w szczególności na uzgadnianiu parametrów tychże transakcji przy uwzględnieniu regulacji dotyczących cen transferowych.

Gdzie leży problem?

Przepisy ustaw podatkowych nakładają na Podatników obowiązek dokumentowania, spełniających określony pułap istotności, transakcji kontrolowanych, realizowanych z podmiotami powiązanymi (osobowo bądź kapitałowo) lub z podmiotami mającymi siedzibę w jednym z państw uznanych przez polskie prawodawstwo za tzw. „raj podatkowy”.

W określonych okolicznościach – ciężar wykazania „rynkowości” zdarzeń gospodarczych realizowanych z podmiotem powiązanym spoczywa również na Podatniku.

Począwszy od 1 stycznia 2019 r. ustawodawca znacząco zmodyfikował dotychczasowe obowiązki w zakresie dokumentacji podatkowej, wprowadzając między innymi:

  1. obowiązek sporządzenia analizy porównawczej (benchmarking study) lub analizy zgodności jako elementu obligatoryjnego każdej dokumentacji lokalnej;

  2. szereg zwolnień z obowiązku sporządzania dokumentacji lokalnej;

  3. rewolucyjne zmiany w zakresie raportowania informacji nt. transakcji kontrolowanych do KAS;

  4. nowe regulacje o charakterze sankcyjnym (z tytułu niewywiązywania się z obowiązków podatkowych jak również z tytułu niezachowania „rynkowości” transakcji).

Czy jesteśmy w stanie pomóc w związku z powyższym?

Nasz zespół posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie:

  1. identyfikacji zdarzeń podlegających obowiązkowi dokumentacyjnemu lub informacyjnemu;

  2. wspierania Podatników podczas planowania i wdrażania transakcji kontrolowanych;

  3. sporządzania dokumentacji podatkowej i analiz porównawczych/analiz zgodności dla różnych typów i kategorii transakcji;

  4. udzielania pomocy podczas realizacji przez Podatników obowiązków sprawozdawczych w zakresie cen transferowych oraz

  5. reprezentacji bądź aktywnej asysty na rzecz Podatników podczas prowadzonych przez organy podatkowe postępowań, obejmujących materię cen transferowych.

Zapewniamy kompleksową obsługę, począwszy od badania istniejącego stanu faktycznego poprzez rekomendację rozwiązań ograniczających obszary ryzyk podatkowych, a na sporządzeniu kompletnej dokumentacji skończywszy. W efekcie połączenia naszych doświadczeń oraz bezpośredniego zaangażowania w procesy biznesowe naszych Klientów otrzymują oni realną wartość dodaną (przy jednoczesnym zachowaniu ustalonych pierwotnie terminów realizacji).

Na Państwa bezpośrednie życzenie przedstawimy referencje otrzymane od naszych Klientów.